Protecția datelor cu caracter personalNotă de informare privind drepturile subiecților de date cu caracter personal.

Conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Întru exercitarea atribuțiilor și obligațiilor, Procuratura prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011, fiind înregistrată, în modul corespunzător, în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art.12-18 ale Legii nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra acestor date, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Procuratură.

Subdiviziunea responsabilă de protecția datelor cu caracter personal:

Serviciul protecţie date cu caracter personal este o subdiviziune subordonată direct Procurorului General, care este responsabilă de protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii şi exercită următoarele atribuţii:

a) contribuie la implementarea unitară a politicii naţionale şi internaţionale a statului la înregistrarea şi investigarea cazurilor de încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal;

b) prezintă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei şi participă la elaborarea de acte normative în domeniul înregistrării şi investigării cazurilor de încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal;

c) monitorizează conformitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii cu cerinţele cadrului normativ privind protecţia datelor cu caracter personal;

d) asistă angajaţii Procuraturii în chestiunile de protecţie a datelor cu caracter personal;

e) asigură protecţia informaţiei documentate şi a datelor cu caracter personal în comun cu organele abilitate de control şi audit în domeniu;

f) realizează controlul asupra acţiunilor angajaţilor Procuraturii care au acces la bazele de date, de administrare a accesului şi de audit;

g) efectuează evaluări periodice cu privire la conformitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii şi a Sistemelor informaţionale ale instituţiei cu cerinţele cadrului normativ privind protecţia datelor cu caracter personal;

h) raportează direct Procurorului General şi informează, conform competenţei, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, rezultatele evaluărilor periodice realizate, precum şi referitor la orice alte evoluţii/probleme relevante la acest capitol în cadrul Procuraturii;

i) examinează solicitările sau reclamaţiile cu privire la presupuse încălcări ale dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii;

j) exercită rolul de punct de contact cu Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, privind aspectele legate de prelucrare, precum şi, dacă este cazul, acordarea de consultaţii cu privire la orice altă chestiune;

k) informează imediat Procurorul General cu privire la cazurile care presupun prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal ce vizează originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase, precum şi cele care se referă la sănătate şi la viaţa sexuală;

l) generalizează practica privind înregistrarea şi examinarea plângerilor, denunţurilor, declaraţiilor şi a altor informaţii cu referire la cazurile de încălcare a regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal;

m) identifică şi evaluează cauzele şi condiţiile care au contribuit la încălcarea regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal şi întreprinde măsuri pentru înlăturarea acestora;

n) iniţiază sau, după caz, sesizează autoritatea competentă cu privire la iniţierea procedurii disciplinare pentru încălcările de lege, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor în cadrul procedurilor penale de către ofiţerii de urmărire penală, lucrătorii organelor de constatare, lucrătorii organelor care exercită activitatea specială de investigaţii, precum şi de către alte persoane;

o) la decizia Procurorului General examinează plângeri, denunţuri, declaraţii şi alte informaţii cu privire la infracţiuni, exercită urmărirea penală şi reprezintă acuzarea de stat în condiţiile legii;

p) îndeplinesc alte sarcini şi activităţi dispuse de Procurorul General, după caz de adjuncţii săi.