MisiuneaConform art. 124 alin. (1) din Constituției Republicii Moldova și Legii art. 1 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură,, Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești ce contribuie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei, societății și statului prin intermediul procedurilor penale și altor proceduri prevăzute de lege.

Activitatea Procuraturii este guvernată de următoarele principii:

- legalităţii (activitatea în conformitate cu legea);

- transparenței (organizarea și activitatea este transparentă, cu excepțiile prevăzute de lege și asigurarea protecției datelor cu caracter personal);

- independenței (Procuratura este independentă de puterile legislativă, executivă şi judecătorească, de orice partid politic sau organizaţie social-politică, precum şi de oricare alte instituţii, organizaţii sau persoane);

- cooperării (Procuratura cooperează cu alte autorităţi pentru realizarea funcţiilor).

Atribuțiile Procuraturii sunt exercitate de procurori, care în activitatea lor sunt obligați:

- să asigure supremaţia legii;

- să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, egalitatea lor în faţa legii;

- să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la procedurile judiciare indiferent de calitatea acestora;

- să respecte Codul de etică al procurorilor;

- să participe la formarea profesională continuă.

Cadrul normativ cu privire la rolul și locul Procuraturii, principiile ei de activitate și obligațiile procurorilor la exercitarea atribuțiilor acesteia, sunt elementele care conturează misiunea Procuraturii ca fiind: de a contribui la înfăptuirea justiției asigurând supremația legii, respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, precum și asigurarea tratamentului bazat pe egalitatea în fața legii pentru toți participanții la procedurile penale sau la alte proceduri din competența sa.

imagine procuratura

Viziunea și Valorile

Principiile de activitate de care se ghidează Procuratura oferă viziunea instituției care se conturează în tendința spre asigurarea supremației legii la efectuarea justiției în vederea apărării efective și neselectivă a drepturilor, libertăților și intereselor legitime a fiecărei persoane, a societății și statului prin intermediul procedurilor penale.

Totodată, realizarea viziunii instituției și formarea culturii organizaționale a Procuraturii are la temelie următoarele valori:

- independență și responsabilitate;

- etică și integritate profesională;

- profesionalism și eficiență;

- obiectivitate, imparțialitate și nediscriminare;

- transparență și accesibilitate.

Funcțiile


Domeniile de activitate și de competență ale Procuraturii sunt prevăzute exhaustiv de Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016. Astfel, în condiţiile legii, Procuratura îndeplineşte următoarele funcţii:

- conduce şi exercită urmărirea penală şi reprezintă învinuirea în instanţa de judecată;

- organizează, conduce şi controlează activitatea organelor de urmărire penală în cadrul procesului penal;

- efectuează, inclusiv din oficiu, controlul asupra respectării legislaţiei privind activitatea specială de investigaţii;

- efectuează, inclusiv din oficiu, controlul asupra respectării legislaţiei privind înregistrarea sesizărilor despre săvârșirea sau pregătirea săvârșirii unor infracţiuni;

- porneşte, examinează şi participă la judecarea cauzelor contravenţionale;

- asigură asistenţa juridică internaţională în materie penală şi colaborarea internaţională în domeniul său de activitate;

- participă la implementarea unitară a politicii naţionale şi internaţionale a statului în materie penală;

- prezintă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei şi participă la elaborarea de acte normative în domeniul său de activitate;

- aplică măsurile de protecţie a martorilor, a victimelor infracţiunii şi a altor

participanţi la procesul penal;

- în cazul neînceperii sau al încetării urmăririi penale, în condiţiile legii, intentează acţiunea civilă şi participă la examinarea acesteia;

- exercită controlul privind respectarea legilor în aplicarea măsurilor de protecţie a martorilor, a victimelor infracţiunii şi a altor participanţi la procesul penal;

- examinează cereri şi petiţii conform competenţei.

Procurorul General asigură administrarea Procuraturii și realizarea principiilor de transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate pentru buna desfășurare a activității Procuraturii și are următoarele atribuţii:

a) conduce, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea Procuraturii, luând măsuri pentru buna organizare şi funcţionare a acesteia;

b) exercită atribuţii în legătură cu controlul ierarhic şi alte atribuţii ale Procurorului General prevăzute în Codul de procedură penală şi legi speciale;

c) exercită controlul respectării legislaţiei privind activitatea specială de investigaţii şi respectarea regimului secret în cadrul Procuraturii;

d) exercită controlul activității procurorilor, procuraturilor specializate şi teritoriale, direct sau prin procurori anume desemnaţi;

e) asigură climatul de integritate instituțională;

f) repartizează cererile, sesizările și alte materialele parvenite în adresa Procuraturii Generale cu indicații spre examinare, verificare și soluționare, corespunzător atribuțiilor funcționale;

g) stabileşte şi modifică, cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor, structura internă şi reşedinţele procuraturilor;

h) aprobă statul de personal al Procuraturii;

i) propune Consiliului Superior al Procurorilor numărul procurorilor din fiecare procuratură;

j) stabileşte şi modifică, prin ordin, numărul de unităţi de personal cu statut de funcţionar public şi personal tehnic din cadrul Procuraturii Generale, procuraturilor specializate şi teritoriale;

k) convoacă Adunarea Generală a procurorilor, în scopul examinării chestiunilor de importanţă majoră pentru activitatea Procuraturii;

l) numeşte în termen de 3 luni de la numirea sa în funcţie, pe adjuncţii săi, le repartizează domeniile de competenţă şi stabileşte ordinea substituirii sale de către adjuncţi în cazul absenţei sau al imposibilităţii de exercitare a funcţiilor sale;

m) la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, numeşte în funcţie procurorii;

n) în condiţiile legii, poate transfera, delega şi detaşa procurori;

o) convoacă procurorii inferiori în şedinţe, anual sau la necesitate;

p) numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin, personalul cu statut de funcţionar public, funcţionarii publici cu statut special şi personalul tehnic;

q) detaşează în condiţiile legii ofiţerii de urmărire penală, ofiţerii de investigaţii şi specialiştii, care activează în procuraturile specializate;

r) aplică măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;

s) emite, în scris, ordine şi dispoziţii, aprobă regulamente, instrucţiuni şi recomandări metodologice;

t) revocă, suspendă sau anulează actele emise de procurori, care contravin legii;

u) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi control intern, poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune;

v) administrează bugetul Procuraturii, coordonează elaborarea proiectului de buget anual al Procuraturii;

w) dispune cu privire la instituirea și modalitatea de administrare a sistemelor informaționale, registrelor și bazelor de date, destinate activității instituției;

x) coordonează activitatea de relaţii cu publicul;

y) stabileşte şi acordă premii, indemnizaţii şi alte plăţi angajaţilor Procuraturii, în condiţiile legii;

z) reprezintă Procuratura în relaţiile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, cu organizaţiile neguvernamentale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în relaţiile internaţionale;

aa) solicită acordul pentru pornirea urmăririi penale sau, după caz, pornește urmărirea penală în cazurile prevăzute de lege;

bb) la sesizarea Ministerului Justiției, depusă în conformitate cu prevederile art. 271 alin. (3) din Legea nr. 151/2015 cu privire la Agentul guvernamental, verifică dacă, la înfăptuirea justiției, judecătorul sau, după caz, procurorul a admis acțiuni sau inacțiuni care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, ce au atras încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale unei persoane și au dus la una dintre consecințele prevăzute la art. 2007 alin. (1) lit. c) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

cc) sesizează Curtea Constituţională și Curtea Supremă de Justiție, în condiţiile legii;

dd) exercită atribuţiile prevăzute în Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Codul de procedură penală şi în alte legi speciale;

ee) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a Procuraturii, a subdiviziunilor Procuraturii, formate din funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special, a subdiviziunilor formate din personal tehnic, precum şi atribuţiile personalului acestor subdiviziuni, iar după caz și regulamentele procuraturilor teritoriale;

ff) prezintă Parlamentului anual, până în data de 31 martie a anului în curs, un raport despre activitatea Procuraturii în anul precedent. Raportul, este făcut public şi se plasează pe pagina web oficială a Procuraturii Generale;

gg) îndeplinește și alte atribuţii prevăzute de lege și alte acte normative.

 

Procurori pentru misiuni speciale

Procurorii pentru misiuni speciale constituie o subdiviziune a Procuraturii Generale, care se subordonează direct Procurorului General şi exercită următoarele atribuţii:

a) examinează adresările, sesizările, materialele, cauzele de complexitate sporită sau importanţă majoră cu privire la încălcări de legislaţie ori comiterea infracţiunilor;

b) participă în calitate de conducător sau membru al grupurilor de lucru, instituite de către Procurorul General pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor Procuraturii;

c) participă în calitate de conducător sau membru al grupurilor de urmărire penală create pe cauze de importanţă majoră;

d) studiază materiale, acte şi documente, procese şi cauze penale şi informează Procurorul General despre legalitatea deciziilor şi hotărârilor adoptate în cadrul acestora;

e) elaborează proiecte de acte procesuale de intervenţie în ordine ierarhic superioară sau alte acte de reacţionare din numele Procurorului General;

f) contribuie la pregătirea discursurilor sau a rapoartelor Procurorului General pe chestiuni ce ţin de activitatea Procuraturii;

g) asistă la primirea în audienţă sau personal primesc în audienţă persoane şi informează Procurorul General asupra posibilităţilor de soluţionare a problemelor expuse, colaborând în acest scop cu celelalte structuri ale Procuraturii;

h) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, sinteze şi a altor acte privind activitatea Procuraturii și formulează propuneri Procurorului General privind organizarea şi funcţionarea eficientă a Procuraturii;

i) examinează proiecte de acte normative ori note de studiu şi formulează propuneri sau observaţii asupra cuprinsului acestora;

j) îndeplinesc alte sarcini şi indicații dispuse de Procurorul General.

Procurorii pentru misiuni speciale exercită atribuţiile procesuale de procuror în corespundere cu prevederile Codului de procedură penală, și a altor legi și acte normative speciale.

 

Secţia politici și management al proiectelor

Secţia politici şi management al proiectelor este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată Procurorului General, care exercită următoarele atribuţii:

1) În domeniul implementării politicilor naționale și instituţionale:

a) coordonează, monitorizează și evaluează realizarea acțiunilor prevăzute de documentele de politici naţionale sau instituţionale ce vizează domeniile de intervenţie ale Procuraturii, inclusiv de reformare şi dezvoltare a instituţiei;

b) elaborează şi propune spre aprobare Procurorului General proiecte de strategii, programe și concepte de dezvoltare a instituţiei,

c) participă în grupuri de lucru instituționale și interinstituționale;

d) examinează şi avizează proiectele documentelor de politici publice elaborate de către alte autorităţi și instituții naționale, în care este vizată Procuratura ;

e) acordă, la necesitate, asistenţă metodologică subdiviziunilor Procuraturii Generale la elaborarea documentelor de politici și de planificare conform domeniilor de activitate atribuite în competenţă;

f) organizează și monitorizează procesul de planificare strategică și operațională a activității Procuraturii;

g) elaborează proiectul Programului de Dezvoltare Strategică al Procuraturii, cu participarea subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor specializate şi teritoriale, precum şi cu consultarea opiniei Consiliului Superior al Procurorilor;

h) asigură identificarea priorităților anuale în activitatea Procuraturii;

i) elaborează Planul anual al Procuraturii în baza propunerilor subdiviziunilor structurale ale Procuraturii şi conform prevederilor documentelor de politici publice şi ale documentelor de planificare aprobate sau aflate în proces de elaborare/aprobare;

j) elaborează şi prezintă, la necesitate, studii analitice şi note informative aferente procesului de planificare și dezvoltare instituțională;

k) asigură elaborarea Raportului anual al Procuraturii în baza rapoartelor subdiviziunilor structurale ale Procuraturii;

l) monitorizează şi contribuie la coordonarea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul întregului sistem al Procuraturii;

m) ţine Registrul consolidat al riscurilor în sistemul Procuraturii;

n) monitorizează gestionarea riscurilor de către subdiviziunile structurale ale Procuraturii;

o) realizează evaluarea internă a riscurilor de corupţie în cadrul sistemului Procuraturii;

p) reprezintă Procuratura în diverse grupuri de lucru, la conferinţe, mese rotunde, discuţii publice, ateliere de lucru şi alte lucrări unde sunt vizate interesele instituţiei, în special în contextul elaborării şi implementării documentelor de politici;

q) realizează cooperarea şi schimbul de informaţii cu alte instituţii, autorităţi sau organizaţii neguvernamentale, după caz, în vederea eficientizării activităţii Procuraturii;

r) menţin relaţii de colaborare cu reprezentanţii organismelor internaţionale, care activează în Republica Moldova în domeniul susţinerii sectorului justiţiei, inclusiv a Procuraturii;

s) coordonează proiectele actelor juridice pregătite de subdiviziunile Procuraturii Generale, care urmează să fie prezentate Procurorului General;

t) cooperează şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţă cu secţiile similare ale altor organe de drept din ţară şi străinătate;

u) participă la implementarea standardelor internaționale, care vizează activitatea Procuraturii;

v) elaborează proiecte de acte normative în scopul optimizării activității Procuraturii;

w) realizează și alte activități dispuse de conducerea Procuraturii.

2) În domeniul managementului proiectelor:

a) identifică potenţialii parteneri de dezvoltare sau proiecte anunţate public, sursele de finanţare şi elaborează propunerile de proiecte;

b) întocmesc documentele subsecvente aprobării propunerilor de proiecte;

c) planifică organizarea, în condiţii optime, a activităţilor aprobate prin proiecte;

d) întocmesc documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare şi de evaluare a proiectelor, conform procedurilor, în colaborare cu Direcţia finanţe şi administrare, în partea ce ţine de activitatea financiar-economică;

e) asigură, conform competenţei, schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor cu partenerii;

f) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun pentru realizarea proiectelor;

g) participă la reuniunile naţionale şi/sau internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al Secţiei ce ţine de managementul proiectelor;

h) participă la întâlnirile în legătură cu activitatea de asistenţă financiară a proiectelor, organizate la nivelul conducerii Procuraturii Generale;

i) elaborează în comun cu Direcţia finanţe şi administrare propunerile de buget privind proiectele în care participă Procuratura;

j) solicită şi primesc de la subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor în vederea identificării şi implementării proiectelor oportune pentru dezvoltarea Procuraturii;

k) coordonează din punct de vedere tehnic activităţile prin care se realizează implementarea proiectelor de care beneficiază Procuratura;

l) asigură managementul tehnic al proiectelor şi contractelor aferente, în baza fondurilor transferate de instituţia finanţatoare, conform acordurilor de finanţare;

m) ţine evidenţa tuturor proiectelor de care beneficiază Procuratura;

n) prezintă către instituţiile abilitate datele şi informaţiile solicitate.

 

Secţia analiză criminologică şi inițiative legislative

Secţia analiză criminologică şi inițiative legislative este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată Procurorului General și exercită următoarele atribuţii:

a) promovează interesele instituţionale ale Procuraturii în procesul legislativ cu antrenarea şi participarea nemijlocită la toate etapele aferente acestui proces (elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, precum şi a notelor de fundamentare, avizarea, definitivarea, promovarea şi prezentarea lor autorităţilor legislative şi executive pentru adoptare în condiţiile legii etc.);

b) informează conducerea Procuraturii despre neconcordanţele în legislaţie, identificate în activitatea de procuror, în vederea eliminării lor;

c) avizează proiectele de acte legislative şi normative, formulează propuneri şi obiecţii pe marginea lor;

d) expune opinia instituției la sesizările Curții Constituționale;

e) solicită de la subdiviziunile Procuraturii Generale sau, după caz, a procuraturilor specializate și teritoriale, avizele la proiectele actelor normative, precum şi a opiniilor asupra sesizărilor Curții Constituționale;

f) reprezintă Procuratura în diverse grupuri de lucru, la conferinţe, mese rotunde, discuţii publice, ateliere de lucru şi alte activităţi, unde sunt abordate proiecte de legi care vizează interesele şi competenţele instituţiei;

g) cooperează şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţă cu subdiviziunile similare ale altor organe de drept din ţară şi străinătate;

h) ţine evidenţa proiectelor de acte legislative şi normative elaborate de Procuratura Generală;

i) efectuează, la necesitate, expertiza anticorupţie a proiectelor de acte normative instituţionale în cadrul Procuraturii;

j) monitorizează și raportează amendamentele legislative ce vizează politica penală a statului;

k) elaborează lucrări cu caracter teoretic şi practic, acordă asistenţă ştiinţifică necesară subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale şi specializate;

l) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea şi prezintă propuneri în vederea eliminării acestora, precum şi pentru modificarea legislaţiei în domeniu (analize criminologice);

m) elaborează note de studiu cu privire la problemele de drept controversate şi formulează propuneri de soluţionare a acestora, pe care le prezintă Procurorului General;

n) analizează notele de studiu elaborate de subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate, cât şi alte instituţii şi formulează opinii asupra materialelor care urmează a fi publicate;

o) organizează activitatea Consiliului Ştiinţific pe lângă Procuratura Generală şi asigură buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului;

p) participă la realizarea politicii editoriale a publicaţiei „Revista Procuraturii Republicii Moldova”;

q) editează publicaţii periodice, asigură publicarea pe pagina web a Procuraturii a materialelor cu caracter ştiinţific de interes pentru activitatea procurorilor;

r) participă la procesul de formare iniţială şi continuă a procurorilor şi altor angajaţi ai Procuraturii;

s) colaborează cu reprezentanţii altor profesii din domeniul justiţiei şi ai mediului academic întru abordarea aspectelor ştiinţifice în domeniul dreptului;

t) participă la întrunirile de nivel naţional şi internaţional, alte evenimente cu caracter ştiinţific şi profesional, din domeniul de activitate al Procuraturii.

 

Secţia asigurare regim secret

 Secţia asigurare regim secret este o subdiviziune a Procuraturii Generale, subordonată direct Procurorului General și exercită următoarele atribuții:

1) În domeniul controlului activităţii speciale de investigaţii:

a) efectuează, inclusiv din oficiu, controlul asupra respectării legislaţiei privind activitatea specială de investigaţii;

b) realizează şi coordonează controlul organelor care efectuează activitatea specială de investigaţii în partea ce ţine de legalitatea efectuării măsurilor speciale de investigaţii;

c) monitorizează, analizează activitatea procurorilor abilitaţi cu controlul executării şi respectării legislaţiei privind activitatea specială de investigaţii şi acordă ajutor procurorilor în organizarea acestei activităţi;

d) generalizează starea executării legii de către autorităţile care efectuează activitatea specială de investigaţii şi legalitatea hotărîrilor adoptate, înaintează propuneri privind consolidarea legalităţii în activitatea lor;

e) întocmesc anual în baza rapoartelor prezentate de autorităţile care efectuează activitatea specială raportul final al activităţii speciale pentru prezentarea în Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică;

f) autorizează măsurile speciale de investigaţii în cadrul dosarelor speciale la demersul ofiţerilor de investigaţii ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului Vamal şi Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei;

g) controlează legalitatea măsurilor speciale de investigaţii, precum şi rezultatele lor efectuate în dosarele speciale de ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate din cadrul, ori subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului Vamal şi Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei;

h) examinează plângerile vizînd acţiunile ofiţerilor de investigaţii, întreprind măsuri în vederea restabilirii drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor;

i) examinează contestaţiile asupra legalităţii măsurilor speciale de investigaţii;

j) exercită, în condiţiile legii, controlul activităţii colaboratorilor confidenţiali din cadrul autorităţilor care efectuează activitatea specială de investigaţii;

k) întocmesc avize referitoare la proiectele actelor normative, actelor instituționale şi interinstituționale, care reglementează activitatea specială de investigaţii;

l) întocmesc proiecte de ordine şi dispoziţii ale Procurorului General pe domeniul de activitate;

m) asigură asistenţa metodologică a activităţii procurorilor abilitaţi cu controlul executării şi respectării legislaţiei privind activitatea specială de investigaţii;

n) asigură executarea Legii nr. 1549 din 19.12.2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat referitor la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiilor dactiloscopice;

o) iniţiază sau, după caz, propun autorităţii competente iniţierea procedurii disciplinare pentru încălcările de lege, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de către lucrătorii organelor care exercită activitatea specială de investigaţii;

p) examinează sesizări cu privire la pregătirea sau săvârşirea infracţiunilor;

q) exercită urmărirea penală la decizia Procurorului General.

2) În domeniul asigurării regimului secret în Procuratură:

a) organizează şi controlează asigurarea regimului secret în Procuratură;

b) organizează şi efectuează lucrările de secretariat secrete, controlul asupra activităţii privind integritatea dosarelor şi documentelor secrete în subdiviziunile Procuraturii Generale, în arhivă, procuraturile teritoriale şi specializate;

c) depistează şi anihilează căile posibile de scurgere a datelor secrete în procesul de activitate al Procuraturii;

d) elaborează proiectul Nomenclatorului detaliat al informaţiilor atribuite la secret de stat în Procuratură, efectuează controlul asupra oportunităţii secretizării documentelor, determinării corecte şi modificării gradului secret al acestora;

e) elaborează proiectul Nomenclatorului funcţiilor lucrătorilor Procuraturii care trebuie să dispună de acces la informaţia secretă, confidenţială şi restricţionată;

f) efectuează anchete de serviciu în cazurile de divulgare a datelor secrete, de pierdere a documentelor secrete şi de alte încălcări ale regimului secret;

g) instruiesc lucrătorii Procuraturii, care dispun de acces la informaţia ce constituie secret de stat;

h) controlează confecţionarea, modalitatea păstrării, eliberării şi utilizării imprimatelor şi ştampilelor, evidenţa cheilor de la safeuri şi a ştampilelor metalice;

i) efectuează ţinerea lucrărilor de secretariat secrete;

j) duc evidenţa şi controlul utilizării cardurilor electronice şi a brelocurilor cu tag de proximitate din sistemul de evidenţă control-acces al Procuraturii;

k) organizează regimul de acces la obiectivele Procuraturii Generale.

3) În domeniul organizării mobilizării efectivului Procuraturii în cazuri de anunţare a stării excepţionale, de urgenţă, stării de asediu sau de război procurorii din cadrul subdiviziunii au următoarele atribuţii:

a) organizează elaborarea şi aprobarea planurilor de mobilizare de către subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate;

b) controlează planurile de mobilizare în caz de stare excepţională a procuraturilor teritoriale şi specializate şi a subdiviziunilor Procuraturii Generale şi organizează actualizarea lor în modul stabilit;

c) execută şi alte activităţi prevăzute conform ordinelor Procurorului General. 

 

Secțiunea 9

Serviciu protecţie date cu caracter personal

Serviciul protecţie date cu caracter personal este o subdiviziune subordonată direct Procurorului General, care este responsabilă de protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii și exercită următoarele atribuţii:

a) contribuie la implementarea unitară a politicii naţionale şi internaţionale a statului la înregistrarea şi investigarea cazurilor de încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal;

b) prezintă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei şi participă la elaborarea de acte normative în domeniul înregistrării şi investigării cazurilor de încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal;

c) monitorizează conformitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii cu cerinţele cadrului normativ privind protecţia datelor cu caracter personal;

d) asistă angajaţii Procuraturii în chestiunile de protecţie a datelor cu caracter personal;

e) asigură protecţia informaţiei documentate şi a datelor cu caracter personal în comun cu organele abilitate de control şi audit în domeniu;

f) realizează controlul asupra acţiunilor angajaţilor Procuraturii care au acces la bazele de date, de administrare a accesului şi de audit;

g) efectuează evaluări periodice cu privire la conformitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii şi a Sistemelor informaţionale ale instituţiei cu cerinţele cadrului normativ privind protecţia datelor cu caracter personal;

h) raportează direct Procurorului General şi informează, conform competenţei, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, rezultatele evaluărilor periodice realizate, precum şi referitor la orice alte evoluţii/probleme relevante la acest capitol în cadrul Procuraturii;

i) examinează solicitările sau reclamaţiile cu privire la presupuse încălcări ale dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Procuraturii;

j) exercită rolul de punct de contact cu Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, privind aspectele legate de prelucrare, precum şi, dacă este cazul, acordarea de consultaţii cu privire la orice altă chestiune;

k) informează imediat Procurorul General cu privire la cazurile care presupun prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal ce vizează originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase, precum şi cele care se referă la sănătate şi la viaţa sexuală;

l) generalizează practica privind înregistrarea şi examinarea plângerilor, denunţurilor, declaraţiilor şi a altor informaţii cu referire la cazurile de încălcare a regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal;

m) identifică şi evaluează cauzele şi condiţiile care au contribuit la încălcarea regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal şi întreprinde măsuri pentru înlăturarea acestora;

n) iniţiază sau, după caz, sesizează autoritatea competentă cu privire la iniţierea procedurii disciplinare pentru încălcările de lege, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor în cadrul procedurilor penale de către ofiţerii de urmărire penală, lucrătorii organelor de constatare, lucrătorii organelor care exercită activitatea specială de investigaţii, precum şi de către alte persoane;

o) la decizia Procurorului General examinează plângeri, denunţuri, declaraţii şi alte informaţii cu privire la infracţiuni, exercită urmărirea penală şi reprezintă acuzarea de stat în condiţiile legii;

p) îndeplinesc alte sarcini şi activităţi dispuse de Procurorul General, după caz de adjuncții săi.

 

Serviciu protecție drepturi copii

 Serviciu protecție drepturi copii este o subdiviziune a Procuraturii Generale, subordonată Procurorului General sau după caz, adjunctului desemnat și exercită următoarele atribuții:

a) contribuie la implementarea unitară de către Procuratură a politicii penale a statului în domeniul justiției pentru copii și în domeniul combaterii violenţei domestice și a violenţei împotriva femeilor;

b) contribuie la unificarea practicii penale în domeniul investigării și judecării cauzelor penale privind minorii în conflict cu legea și copii victime/martori ai infracțiunilor, precum și în cauzele privind violența în familie și violența față de femei; 

c) monitorizează și coordonează, în condițiile legii, respectarea de către procurori a particularităților/procedurii speciale privind desfășurarea urmăririi penale și reprezentarea învinuirii în cauzele privind copiii în conflict cu legea și copii victime/martori ai infracțiunilor;

d) contribuie la instruirea și perfecționarea profesională a procurorilor, elaborează propuneri și recomandări de sporire a eficienței activității procurorilor, acordă ajutor practic și metodologic procurorilor în domeniul investigării și judecării cauzelor penale privind minorii în conflict cu legea și copii victime/martori ai infracțiunilor, precum și precum și în cauzele privind violența în familie;  

e) monitorizează și contribuie la realizarea prevederilor Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului din 20.11.1989, Convenției Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 (Convenția de la Lanzarote), precum și altor acte normative privind drepturile copiilor; 

f) monitorizează și contribuie la realizarea prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice de la Istanbul din 11.05.2011, precum și altor acte normative în domeniul combaterii violenței domestice.

g) prezintă propuneri privind perfecționarea legislației și participă la elaborarea de acte normative ce țin de domeniul protecției drepturilor copilului în contact cu justiția și combaterii violenței domestice și violenței față de femei;

h) în limitele de competență examinează cereri, petiții, sesizări cu privire la încălcările legislației ce vizează interesele copilului, erorile/deficiențele în activitatea procurorilor pe domeniile ce țin de activitatea Serviciului;

i) efectuează activităţi de coordonare şi control la procuraturile teritoriale şi propun măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate pe domeniile ce țin de activitatea Serviciului;

j) acumulează informații și analizează starea de fapt în domeniul investigării și judecării cauzelor penale privind minorii, efectuează studii în vederea depistării și înlăturării cauzelor și condițiilor ce favorizează violența în familie, delincvența juvenilă și factorii ce duc la victimizarea copiilor și publică informații statistice și rapoarte de analiză  în domeniile vizate;

k) studiază, analizează și diseminează experiența pozitivă în domeniile ce țin de activitatea serviciului;

l) conlucrează cu subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate, instanțele judecătorești, cu alte organe de drept și autorități publice, organizațiile internaționale și non-guvernamentale, inclusiv cu mijloace de informare în masă;

m) reprezintă Procuratura în diverse grupuri de lucru, la conferinţe, mese rotunde, discuţii publice, ateliere de lucru şi alte evenimente ce țin de protecția drepturilor copilului în contact cu justiția și violența în familie;

n) realizează cooperarea şi schimbul de informaţii cu alte instituţii, autorităţi sau organizaţii neguvernamentale, după caz, în vederea eficientizării activităţii Procuraturii în domeniile ce țin de competența Serviciului;

o) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege și alte acte normative, inclusiv stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.

 

Serviciu audit intern

Serviciul audit intern este o subdiviziune subordonată direct Procurorului General, care este responsabilă de auditul intern în cadrul Procuraturii.

 Serviciul activează în conformitate cu Carta de audit intern, aprobată de Procurorul General şi principiile fundamentale ale activităţii de audit intern.

În scopul realizării misiunii sale Serviciul audit intern are următoarele atribuţii:

a) elaborează Carta de audit intern, Planul strategic al activităţii de audit intern, Planul anual al activităţii de audit intern, Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, precum şi procedurile pentru desfăşurarea activităţii de audit intern;

b) planifică şi raportează activitatea de audit intern, inclusiv rezultatele misiunilor de audit intern, în modul şi forma stabilite de către Ministerul Finanţelor;

c) monitorizează şi raportează implementarea recomandărilor de audit;

d) asigură auditarea sistematică a întregului obiect al activităţii Procuraturii;

e) realizează auditarea sistematică a întregului obiect al activităţii Procuraturii;

f) asigură evaluarea, cel puţin o dată la trei ani, a proceselor cu risc sporit din următoarele domenii: financiar-contabil; achiziţii publice; administrare a activelor; tehnologii informaţionale;

g) informează în scris Procurorul General cu privire la descoperirea unor indici de potenţiale fraude şi corupţie;

h) informează Procurorul General cu privire la prejudiciile aduse independenţei sau obiectivităţii activităţii de audit intern;

i) informează Procurorul General despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în domeniul auditului intern şi propune măsuri de aliniere la acestea;

j) remite Ministerului Finanţelor copia Cartei de audit intern, copia Planului strategic al activităţii de audit intern, copia Planului anual al activităţii de audit intern, copia Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, precum şi copia procedurilor pentru desfăşurarea activităţii de audit intern;

k) remite Curţii de Conturi copia Planului anual al activităţii de audit intern şi copia Raportului anual al activităţii de audit intern;

l) efectuează misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control al unităţii auditare şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit;

m) propune soluţii de optimizare a activităţii de audit intern;

n) realizează misiuni de consiliere, care au un caracter consultativ şi se desfăşoară la solicitarea beneficiarului, cu acordul Procurorului General;

o) acordă consultanţă şi asigură un rezultat obiectiv privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii Procuraturii;

p) elaborează, în caz de necesitate, proceduri pentru desfăşurarea activităţii de audit intern, cu respectarea Codului de etică al auditorului intern şi Standardele naţionale de audit intern;

q) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative sau dispuse de Procurorul General. 

 

Inspecţia procurorilor

Inspecţia procurorilor este o subdiviziune a Procuraturii Generale, subordonată direct Procurorului General, în cadrul căreia activează inspectori, care sunt funcționari publici cu statut special.

Atribuţiile, competenţa, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei procurorilor sunt stabilite de Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură şi prin regulament aprobat de Procurorul General, care se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale.

 Inspecția procurorilor are următoarele competențe:

a) efectuează verificarea activității organizatorice a procurorilor și procuraturilor;

b) examinează sesizările cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare;

c) ține evidența statistică a tuturor sesizărilor și a rezultatelor verificării acestora;

d) pregătește informații pentru evaluarea performanțelor procurorului și promovarea acestuia în alte funcții;

e) pregătește raportul anual cu privire la activitatea sa;

f) exercită și alte atribuții prevăzute de legislație și regulamentele de activitate.

Adjunctul Procurorului General este conducător a Procuraturii, în limita domeniului urmăririi penale atribuită de Procurorul General.

Adjunctul Procurorului General are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru îndeplinirea ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi altor indicaţii ale Procurorului General;

b) repartizează materialele atribuite de Procurorul General cu indicații spre examinare corespunzător domeniului stabilit;

c) conduce, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea subdiviziunilor Procuraturii Generale, a procuraturilor teritoriale, direct sau prin intermediul conducătorilor acestora, conform domeniilor de competenţă și atribuţiilor ce îi revin;

d) la decizia Procurorului General, reprezintă Procuratura în relaţiile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, cu organizaţiile neguvernamentale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în relaţiile internaţionale;

e) emit dispoziţii potrivit domeniilor de competenţă, în vederea îndeplinirii actelor normative emise sau aprobate de Procurorul General, şi respectiv în scopul organizării şi realizării activităţilor de bază a Procuraturii, care sunt obligatorii pentru procurorii din subdiviziunile Procuraturii Generale şi procuraturile teritoriale. În cazurile expres stipulate în ordinele Procurorului General, dispoziţiile Adjuncţilor Procurorului General sunt obligatorii şi pentru procurorii din procuraturile specializate.

f) exercită și alte atribuţii şi activităţi, în condiţiile legii.

 

Secţia urmărire penală

Secția urmărire penală este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată adjunctului Procurorului General desemnat responsabil pe domeniul urmăririi penale și exercită următoarele atribuții:

a) coordonează și analizează activitatea desfăşurată de procuraturile teritoriale, iar în unele cazuri stabilite de Procurorul General și de procuraturile specializate, pe domeniul conducerii și exercitării urmăririi penale, care nu sunt atribuite altor subdiviziuni.

b) contribuie la exercitarea atribuțiilor de control ierarhic ale Procurorului General și adjuncților săi, prevăzute de Codul de procedură penală și legile speciale, în legătură cu desfăşurarea activităţii de urmărire penală,

c) contribuie la unificarea practicii în domeniul urmăririi penale, la aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei procesual-penale şi penale;

d) analizează plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse şi a actelor de urmărire penală efectuate de procurorii-şefi de secţii, precum şi plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse şi a actelor de urmărire penală efectuate de procurorii-şefi ai procuraturilor specializate ori a soluţiilor dispuse de către aceştia, supuse controlului ierarhic de către Procurorul General, şi propun măsuri de soluţionare, potrivit legii;

e) examinează, după caz, sesizările organelor de control, ale altor autorități/instituții publice, precum şi cele parvenite de la persoanele fizice şi juridice, care conţin date despre comiterea infracţiunilor sau alte încălcări ale legislaţiei;

f) analizează conflictele de competenţă apărute între organele de urmărire penală şi propun măsuri de soluţionare, potrivit legii;

g) analizează cererile de trimitere a unei cauze penale de la o procuratură la alta, egală în grad (de acelaşi nivel) şi propun măsuri de soluţionare, potrivit legii;

h) analizează cererile privind abţinerea şi recuzarea procurorilor-şefi, aflate în competenţa Procurorului General, şi propun măsuri de soluţionare, potrivit legii;

i) efectuează activităţi de coordonare şi control la procuraturi şi propun măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate, inclusiv sesizarea Inspecţiei procurorilor;

j) centralizează şi analizează datele şi informaţiile rezultate în urma acţiunilor de coordonare şi control;

k) acumulează informaţii şi analizează starea de fapt a activităţii de exercitare şi conducere a urmăririi penale, efectuată de subdiviziunile teritoriale şi specializate ale organelor de urmărire penală, procuraturile teritoriale şi specializate;

l) efectuează studii și formulează propuneri în vederea depistării și înlăturării cauzelor și condițiilor ce favorizează criminalitatea, precum și în vederea evaluării eficienței combaterii criminalității;

m) pune în sarcina procurorilor teritoriali şi specializaţi studierea şi generalizarea problemelor ce ţin de practica urmăririi penale, elaborarea măsurilor în vederea lichidării lacunelor şi deficienţelor, precum şi perfecţionarea procesului de exercitare şi conducere a urmăririi penale;

n) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic şi metodologic privind folosirea de către procurori a mijloacelor criminalistice;

o) asigură difuzarea către procuraturi, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern şi în străinătate cu privire la metodele şi mijloacele tehnice, a regulilor şi procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetării şi prevenirii diferitelor categorii de infracţiuni;

p) iniţiază sau, după caz, sesizează autoritatea competentă cu privire la iniţierea procedurii disciplinare pentru încălcările de lege, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor în cadrul procedurilor penale de către ofiţerii de urmărire penală, lucrătorii organelor de constatare, lucrătorii organelor care exercită activitatea specială de investigaţii, precum şi de către alte persoane;

q) prezintă propuneri privind perfecționarea legislației și participă la elaborarea de acte normative instituționale și interinstituționale în domeniul urmăririi penale;

r) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

 

Secţia asistență juridică și cooperare internațională

 Secția asistență juridică și cooperare internațională este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată adjunctului Procurorului General desemnat responsabil pe domeniul urmăririi penale și exercită următoarele atribuții:

1) În domeniul asistenței juridice internaționale:

a) asistă subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale și specializate, atunci când este cazul, la formularea și soluționarea cererilor de asistență juridică internațională în materie penală la faza de urmărire penală și sprijină, în măsura posibilităților, contactul direct dintre acestea și autoritățile solicitate;

b) asigură soluționarea cererilor de extrădare spre și dinspre Republica Moldova, participă la examinarea demersurilor de arestare preventivă și prelungire a termenului arestării preventive a persoanelor reținute în vederea extrădării, inclusiv la contestarea măsurilor aplicate față de persoana extrădabilă;

c) asigură examinarea cererilor de preluare a procedurilor penale, la solicitarea autorităților străine și a demersurilor subdiviziunilor Procuraturii Generale, ale procuraturilor teritoriale și specializate privind transferul urmăririlor penale către alte state;

d) asistă în instanțele de judecată naționale reprezentanții Ministerului Justiției la soluționarea cererilor de transferare a cetățenilor Republicii Moldova condamnați în alte state, precum și la soluționarea cererilor privind recunoașterea hotărârilor penale străine, conform legislației procesual-penale naționale;

e) asigură schimbul de date și informații, urmăresc respectarea procedurilor de lucru cu ofițerii, procurorii și magistrații de legătură străini, acreditați în Republica Moldova sau ai Republicii Moldova acreditați în străinătate, implicați în executarea și soluționarea unor cereri de asistență juridică internațională;

f) asigură cooperarea cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, precum și cu misiunile diplomatice și oficiile consulare străine acreditate în Republica Moldova, în realizarea atribuțiilor organelor procuraturii referitoare la activitatea de urmărire penală sau soluționarea unor cereri de asistență juridică internațională;

g) facilitează acordarea asistenței juridice în materie penală în cadrul urmăririi penale;

h) asigură îndeplinirea atribuțiilor Procuraturii Republicii Moldova, precum și ale altor rețele internaționale cu competențe în domeniul asistenței juridice internaționale, prin procurorii desemnați să facă parte din aceste structuri;

i) îndeplinesc alte atribuții prevăzute de legi și regulamente sau stabilite prin dispoziția procurorului-șef al Secției.

2) În materie de cooperare internaţională:

a) reprezintă Procuratura și participă la nivel instituțional/național și internațional la evenimente, ce țin de stabilirea relațiilor de cooperare a Procuraturii;

b) mențin cooperarea cu organismele regionale și internaționale investite cu atribuții de coordonare a activităților de urmărire penală din întreaga lume;

c) pregătesc, în vederea negocierii și semnării, proiectele protocoalelor și programelor de asistență privind cooperarea dintre Procuratura Republicii Moldova și instituțiile similare din străinătate sau organisme internaționale;

d) cooperează cu instituţii, organizații şi alte entități publice naționale și internaționale în domeniul comun de activitate, privind organizarea delegaţiilor străine la invitaţia Procuraturii Republicii Moldova sau ca urmare a solicitării altor instituţii sau autorităţi publice;

e) îndeplinesc activităţi de protocol și organizează primirea şi plecarea delegaţiilor și persoanelor oficiale străine;

f) asigură comunicarea/corespondența oficială cu delegațiile străine care vizitează Republica Moldova, la invitația Procuraturii Republicii Moldova sau a altor instituții și pregătește materialele cuprinzând informațiile necesare;

g) urmăresc modul de realizare și aplicare de către Procuratură a convențiilor, acordurilor, protocoalelor și programelor internaționale;

h) asigură elaborarea, sau la solicitare, redactarea lucrărilor, care vizează cooperarea Procuraturii Republicii Moldova cu instituții și organisme internaționale, pregătesc și furnizează informațiile solicitate de acestea;

i) asigură participarea și țin evidența procurorilor care au participat la evenimente cu caracter internațional;

j) țin evidența procurorilor care îndeplinesc rol de puncte de contact în rețelele de drept penal naționale și internaționale, puncte focale naționale sau internaționale și solicită, periodic și/sau la necesitate, informații despre contribuțiile și rezultatele acestora;

k) întocmesc la solicitare informări și studii privind legislația statelor-membre ale Consiliului Europei și ale altor state referitoare la asistența și cooperarea juridică internațională în materie penală;

l) asigură și mențin cooperarea cu Eurojust pe cazuri de interes comun, cu respectarea cadrului normativ instituțional;

m) organizează participarea la ședințele de coordonare organizate de Eurojust;

n) stabilesc și mențin cooperarea cu punctele de contact și ofițerii de legătură ai statelor străine acreditați pentru Republica Moldova;

o) asigură și mențin cooperarea cu Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC) și Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG);

p) asigură cooperarea cu autoritățile competente ale altor state în vederea constituirii echipelor comune de investigații (ECI) și facilitează organizarea participării procurorilor la ședințele de coordonare între membrii echipelor;

q) acordă asistență la negocierea pentru semnarea acordurilor de formare a ECI și prelungirea, la necesitate, a termenelor acestora;

r) monitorizează activitatea ECI în vederea atingerii scopurilor acestora;

s) exercită și alte atribuții prevăzute de lege și alte acte normative sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.

 

Secţia combatere trafic de fiinţe umane

Secţia combatere trafic de fiinţe umane este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată adjunctului Procurorului General desemnat responsabil pe domeniul urmăririi penale și exercită următoarele atribuții:

a) contribuie la implementarea unitară de către Procuratură a politicii statului în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, a traficului de copii, a traficului de organe, organizării migraţiei ilegale, precum şi altor infracţiuni asimilate sau conexe acestora;

b) generalizează şi contribuie la unificarea practicii în domeniul urmăririi penale pe cazurile de trafic de fiinţe umane, trafic de copii, trafic de organe, organizare a migraţiei ilegale şi altor infracţiuni asimilate sau conexe acestora;

c) monitorizează, analizează şi coordonează activitatea judiciar-penală a procurorilor din procuraturile teritoriale şi cele specializate în procesul de reprezentare a învinuirii în instanţele judecătoreşti de toate nivelurile pe cazurile de trafic de fiinţe umane, trafic de copii, organizare a migraţiei ilegale, altor infracţiuni asimilate sau conexe acestora;

d) monitorizează şi contribuie la realizarea prevederilor Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, semnată la Varşovia la 16 mai 2005;

e) monitorizează şi contribuie la realizarea prevederilor Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 de la Lanzarote, pe dimensiunea exploatării sexuale a copiilor;

f) monitorizează şi verifică, în limitele stabilite de Procurorul General, activitatea procurorilor din cadrul procuraturilor teritoriale şi specializate în domeniile ce ţin de competenţa Secţiei;

g) examinează, în condiţiile legii, plângerile împotriva acţiunilor sau inacţiunilor procurorilor sau ofiţerilor de urmărire penală la investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane, trafic de copii, trafic de organe, organizare a migraţiei ilegale şi altor infracţiuni asimilate sau conexe acestora;

h) acordă ajutor practic şi metodologic procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală în domeniul investigării cazurilor de trafic de fiinţe umane, trafic de copii, trafic de organe, de organizare a migraţiei ilegale şi altor infracţiuni asimilate sau conexe acestora;

i) contribuie la instruirea şi perfecţionarea profesională a procurorilor în domeniile ce se atribuie la competenţa Secţiei;

j) reprezintă Procuratura în cadrul întrunirilor, organizate în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, traficului de copii, traficului de organe, migraţiei ilegale, precum şi altor infracţiuni asimilate sau conexe acestora, la nivel naţional şi internaţional;

k) prezintă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei şi participă la elaborarea de acte normative în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, traficului de copii, traficului de organe, organizării migraţiei ilegale, precum şi altor infracţiuni asimilate sau conexe acestora;

l) efectuează studii în vederea depistării şi înlăturării cauzelor şi condiţiilor ce favorizează traficul de fiinţe umane, publică informaţii statistice şi rapoarte de analiză privind combaterea traficului de fiinţe umane;

m) exercită funcţia de secretariat al Consiliului coordonator de pe lângă Procurorul General al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, iar în exercitarea acestor atribuţii, solicită de la organele de drept rapoarte despre respectarea legislaţiei privind combaterea traficului de fiinţe umane;

n) conlucrează cu secretarul Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane din cadrul Direcţiei secretariate permanente a Cancelariei de Stat, în vederea schimbului necesar de informaţii cu privire la fenomenul traficului de fiinţe umane;

o) conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale şi cele internaţionale în domeniul politicilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, traficului de copii, traficului de organe, migraţiei ilegale, precum şi altor infracţiuni asimilate sau conexe acestora;

p) conlucrează cu subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate, instanţele judecătoreşti, cu alte organe de drept şi autorităţi publice, inclusiv cu mijloace de informare în masă;

q) la decizia Procurorului General conduce sau exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţa de judecată în cauzele penale de importanţă, care i-au fost distribuite;

r) iniţiază sau, după caz, sesizează autoritatea competentă cu privire la iniţierea procedurii disciplinare pentru încălcările de lege, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor în cadrul procedurilor penale de către ofiţerii de urmărire penală, lucrătorii organelor de constatare, lucrătorii organelor care exercită activitatea specială de investigaţie, precum şi de către alte persoane;

s) exercită și alte atribuții prevăzute de lege și alte acte normative sau stabilite prin dispoziția procurorului ierarhic superior.

 

Secţia combatere crime cibernetice

Secția combatere crime cibernetice este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată adjunctului Procurorului General desemnat responsabil pe domeniul urmăririi penale și exercită următoarele atribuții:

a) contribuie la implementarea unitară de către Procuratură a politicii naţionale şi internaţionale a statului la investigarea cazurilor de criminalitate informatică, în conformitate cu standardele stabilite de Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001;

b) generalizează și contribuie la unificarea practicii în domeniul examinării sesizărilor, exercitării şi conducerii urmăririi penale pe cazurile de criminalitate informatică;

c) acordă ajutor practic şi metodologic în domeniul investigării cazurilor de criminalitate informatică;

d) colectează şi analizează informaţia cu privire la starea de fapt în domeniul investigării cazurilor de criminalitate informatică;

e) organizează, coordonează şi controlează activitatea procurorilor în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice, în condiţiile legii;

f) efectuează studii în vederea depistării şi înlăturării cauzelor şi condiţiilor ce favorizează criminalitatea informatică;

g) prezintă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei şi participă la elaborarea actelor normative în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice;

h) pe cauzele penale de criminalitate informatică analizează plângerile supuse controlului ierarhic al Procurorului General, conflictele de competenţă, cererile de trimitere a cauzelor penale de la o procuratură la alta, cererile privind abţinerea şi recuzarea procurorilor şi propune măsuri de soluţionare, potrivit legii;

i) la decizia Procurorului General, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţa de judecată în cauze de criminalitate informatică;

j) examinează cereri şi petiţii, în limitele competenţei;

k) monitorizează executarea sau, după caz, execută cererile de asistenţă juridică internaţională în materie penală pe cazurile de criminalitate informatică;

l) asigură colaborarea internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice, inclusiv prin intermediul punctului de contact 24/7, instituit în baza Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001;

m) organizează în conformitate cu art.1329 din Codul de procedură penală executarea şi asigurarea tehnică a interceptării convorbirilor telefonice, a controlului comunicărilor telegrafice şi a altor comunicări prin intermediul reţelelor electronice în regim de timp real, pentru îndeplinirea sarcinilor măsurilor speciale de investigaţii în cadrul urmăririi penale;

n) asigură buna funcţionare şi dezvoltarea continuă a Sistemului informaţional automatizat „Urmărire penală: E-Dosar”, acordă asistenţă metodologică şi tehnică la utilizarea acestuia, gestionarea conturilor şi a drepturilor de acces în cadrul utilizării Sistemului respectiv;

o) gestionează și aplică soft-urile analitice (inclusiv IBM i2), acordând asistenţa necesară procurorilor de caz;

p) reprezintă Procuratura în diverse grupuri de lucru, la conferinţe, mese rotunde, discuţii publice, ateliere de lucru şi alte lucrări unde sunt vizate interesele instituţiei, în special în contextul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice;

q) conlucrează cu subdiviziunile Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate, instanţele judecătoreşti, cu alte organe de drept, cu autorităţile publice, organizaţiile neguvernamentale, în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice;

r) iniţiază sau, după caz, sesizează autoritatea competentă cu privire la iniţierea procedurii disciplinare pentru încălcările de lege, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor în cadrul procedurilor penale de către ofiţerii de urmărire penală, lucrătorii organelor de constatare, lucrătorii organelor care exercită activitatea specială de investigaţie, precum şi de către alte persoane;

s) monitorizează spaţiul informaţional în scopul identificării și reacţionării prompte la semnale pentru eventuale intervenţii instituţionale şi prevenirea unor abateri de la lege;

t) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte actele normative sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

 

Secţia combatere tortură

Secția combatere tortură este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată adjunctului Procurorului General desemnat responsabil pe domeniul urmăririi penale și exercită următoarele atribuții:

a) participă la implementarea unitară a politicii naţionale şi internaţionale a statului la înregistrarea şi investigarea cazurilor de tortură, tratament inuman sau degradant, precum şi actelor de violenţă săvîrşite asupra militarilor;

b) prezintă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei şi participă la elaborarea de acte normative în domeniul înregistrării şi investigării cazurilor de tortură, tratament inuman sau degradant, precum şi a actelor de violenţă săvârşite asupra militarilor;

c) controlează respectarea legislaţiei privind procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant;

d) organizează, coordonează şi controlează activitatea procurorilor din cadrul procuraturilor teritoriale, iar prin intermediul Procurorului General şi activitatea procurorilor din cadrul procuraturilor specializate, responsabili de investigaţiile privind tortura, tratamentul inuman sau degradant, precum şi a actelor de violenţă săvârşite asupra militarilor, în condiţiile legii;

e) exercită controlul privind respectarea, de către procurori, responsabili de investigaţiile privind tortura, tratamentul inuman sau degradant, precum şi a actelor de violenţă săvârşite asupra militarilor, a legilor de aplicare a măsurilor de protecţie a martorilor, a victimelor infracţiunii şi a altor participanţi la procesul penal;

f) la decizia Procurorului General şi/sau a unuia din adjuncţii Procurorului General, examinează cereri şi petiţii conform competenţei;

g) la decizia Procurorului General, examinează plângeri, denunţuri, declaraţii şi alte informaţii cu privire la infracţiuni, exercită urmărirea penală în cazurile privind tortura, tratamentul inuman sau degradant, precum şi reprezintă acuzarea de stat în cauzele penale instrumentate;

h) solicită prezentarea informaţiilor privind înregistrarea, derularea şi rezultatele examinării plângerilor, sesizărilor despre infracţiuni, privind exercitarea urmăririi penale în dosare de tortură, tratament inuman sau degradant, precum şi a celor din care rezultă acte de violenţă săvârşite asupra militarilor;

i) convoacă, la necesitate, şedinţe operative şi verifică materialele acumulate pe cazuri concrete;

j) generalizează practica privind înregistrarea şi examinarea plângerilor, denunţurilor, declaraţiilor şi a altor informaţii cu referire la cazurile de tortură, tratament inuman sau degradant precum şi a actelor de violenţă săvârşite asupra militarilor;

k) generalizează practica de investigare a sesizărilor şi infracţiunilor privind tortura, tratamentul inuman sau degradant precum şi a actelor de violenţă săvârşite asupra militarilor;

l) identifică şi evaluează cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvîrşirea infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant, precum şi a actelor de violenţă săvârşite asupra militarilor şi întreprinde măsuri pentru înlăturarea acestora;

m) identifică încălcările sau abaterile de la lege, actele departamentale sau interdepartamentale şi sesizează organele care le-au admis întru lichidarea sau neadmiterea în viitor a derogărilor;

n) acordă ajutor practic şi metodologic procurorilor din procuraturile teritoriale şi specializate în procesul de examinare a sesizărilor despre infracţiuni şi exercitare a urmăririi penale în cazurile de tortură, tratament inuman sau degradant, precum şi a actelor de violenţă săvârșite asupra militarilor;

o) întreprinde măsuri prevăzute de lege pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi intereselor publice, precum şi pentru repunerea cetăţenilor în drepturile lezate prin acţiunile ilegale ale factorilor de decizie implicaţi la efectuarea urmăririi penale şi măsurile speciale de investigaţii;

p) iniţiază sau, după caz, sesizează autoritatea competentă cu privire la iniţierea procedurii disciplinare pentru încălcările de lege, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor în cadrul procedurilor penale de către ofiţerii de urmărire penală, lucrătorii organelor de constatare, lucrătorii organelor care exercită activitatea specială de investigaţie, precum şi de către alte persoane;

q) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte actele normative sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

Adjunctul Procurorului General este conducător a Procuraturii, în limita domeniului judiciar, atribuită de Procurorul General.

Adjunctul Procurorului General are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru îndeplinirea ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi altor indicaţii ale Procurorului General;

b) repartizează materialele atribuite de Procurorul General cu indicații spre examinare corespunzător domeniului stabilit;

c) conduce, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea subdiviziunilor Procuraturii Generale, a procuraturilor teritoriale, direct sau prin intermediul conducătorilor acestora, conform domeniilor de competenţă și atribuţiilor ce îi revin;

d) la decizia Procurorului General, reprezintă Procuratura în relaţiile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, cu organizaţiile neguvernamentale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în relaţiile internaţionale;

e) emit dispoziţii potrivit domeniilor de competenţă, în vederea îndeplinirii actelor normative emise sau aprobate de Procurorul General, şi respectiv în scopul organizării şi realizării activităţilor de bază a Procuraturii, care sunt obligatorii pentru procurorii din subdiviziunile Procuraturii Generale şi procuraturile teritoriale. În cazurile expres stipulate în ordinele Procurorului General, dispoziţiile Adjuncţilor Procurorului General sunt obligatorii şi pentru procurorii din procuraturile specializate.

f) exercită și alte atribuţii şi activităţi, în condiţiile legii.

 

Secția judiciar-penală

Secția judiciar-penală este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată adjunctului Procurorului General desemnat responsabil pe domeniul judiciar, care exercită atribuţiile Procuraturii Generale în legătură cu desfăşurarea activităţii de reprezentare a acuzării în instanțele de judecată și are următoarele atribuții:

a) analizează activitatea judiciar-penală a procurorilor în procesul de reprezentare a învinuirii în instanţele judecătoreşti de toate nivelele;

b) asigură realizarea adecvată şi conformă a politicilor punitiv-penale, în conformitate cu criteriile generale de individualizare a pedepselor;

c) generalizează practica judiciară referitoare la examinarea anumitor categorii de infracţiuni sau referitoare la aplicarea anumitor instituţii procesuale;

d) identifică şi analizează cazurile de aplicare neunitară a legislaţiei penale şi procesual-penale şi elaborează în acest sens proiecte de recurs în interesul legii;

e) acordă asistenţă metodologică în procesul de cercetare prealabilă a faptelor expuse în cererile de revizuire a proceselor penale;

f) asigură preluarea proceselor penale în faza judiciară, parvenite prin intermediul Ministerului Justiţiei, şi organizează susţinerea învinuirii în instanţe în aceste cauze;

g) întocmește proiecte de sesizări privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate în faţa Curţii Constituţionale, pe domeniile de competenţă;

h) ține evidenţa cauzelor penale cu hotărâri de achitare, ale celor de încetare a proceselor penale pe motive de reabilitare, întocmește, după caz concluzii despre cauzele şi motivele achitării şi reacţionează, în condiţiile legii, la erorile comise în aceste cauze;

i) constată, la sesizare, iar după rămânerea irevocabilă a hotărârilor, inclusiv din oficiu, erorile comise la examinarea cauzelor penale în instanţele de judecată de toate nivelurile şi intervine cu propuneri vizând înlăturarea încălcărilor depistate sau iniţiative de unificare a practicilor;

j) elaborează proiectele de sesizări adresate Consiliul Superior al Magistraturii în vederea menţinerii împuternicirilor judecătorilor transferaţi, degrevaţi, detaşaţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie, în cauzele penale aflate în fază de terminare, până la încheierea judecării cauzei respective;

k) elaborează proiecte de recomandări metodologice şi instrucţiuni executorii pentru acuzatorii de stat în scopul eficientizării procesului de reprezentare a învinuirii;

l) studiază, analizează şi diseminează experienţa pozitivă a procurorilor în domeniul judiciar-penal;

m) examinează plângeri cu privire la erorile sau, după caz, omisiunile admise în procesul judiciar-penal;

n) elaborează proiecte ale dispoziţiilor de înlocuire a acuzatorilor de stat sau, după caz, de formare a grupurilor de acuzatori de stat;

o) sesizează organele competente privitor la încălcările constatate și tragerea la răspundere disciplinară a procurorilor, pentru abateri comise în legătură cu susţinerea învinuirii în instanţele de judecată;

p) sesizează Inspecţia judiciară privitor la pretinse abateri disciplinare săvârșite de către judecători în procesul de examinare judiciară a cauzelor penale;

q) asigură activitatea de reabilitare a persoanelor şi repunerea în drepturi a victimelor represiunilor politice;

r) asigură reprezentarea învinuirii la judecarea cauzelor penale în Colegiile penale ale Curţii Supreme de Justiţie sau, după caz, Plenul acesteia;

s) participă la soluţionarea cererilor de revizuire a cauzelor în urma pronunţării unei hotărâri de condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

t) avizează proiectele de hotărâri explicative şi recomandări ale Curţii Supreme de Justiţie în materie penală şi procesual-penală;

u) elaborează proiecte de recursuri în anulare, participă sau, după caz, depune referinţă la judecarea cauzelor penale în procedura recursului în anulare;

v) elaborează proiectele cererilor de strămutare a cauzelor penale, participă sau, după caz, prezintă referinţe pe marginea acestora;

w) formulează avize pe marginea recursurilor în interesul legii înaintate de către alţi subiecţi decât Procurorul General;

x) sistematizează practica Curţii Supreme de Justiţie pe domenii concrete şi asigură diseminarea acesteia;

y) monitorizează procesul de respectare a termenelor rezonabile de examinare judiciară a cauzelor penale de către instanţele judecătoreşti;

z) analizează statistica și generalizează practica judiciar-penală;

aa) elaborează studii și rapoarte analitice, formuleză propuneri de optimizare a activității Procuraturii pe domeniul judiciar-penal;

bb) prezintă propuneri privind perfecţionarea legislaţiei şi participă la elaborarea de acte normative instituționale în domeniul judiciar-penal;

cc) informează procurorii teritoriali despre rezultatele examinării recursurilor ordinare ale procurorilor, declarate împotriva deciziilor instanţelor de apel;

dd) examinează, în condiţiile legii, adresările părţilor sau personaleor interesate în legătură cu desfășurarea unui procesul penal;

ee) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte actele normative sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

 

Secţia proceduri non-penale şi implementare CEDO

Secția proceduri non-penale şi implementare CEDO este o subdiviziune a Procuraturii Generale subordonată adjunctului Procurorului General desemnat responsabil pe domeniul judiciar și exercită următoarele atribuții:

a) Coordonează, monitorizează și analizează activitatea procurorilor în domeniul contravențional, procesual-civil și de contencios administrativ;

b) analizează și generalizează activitatea procurorilor și a practicii judiciare la capitolul înfăptuirii justiției în cauzele contravenționale;

c) elaborează și coordonează proiectele cererilor de revizuire a proceselor contravenționale;

d) participă, în condițiile legii, la examinarea judiciară a pricinilor civile și de contencios administrativ în instanțele de judecată de toate nivelurile;

e) participă la examinarea în cadrul proceselor de control judiciar al hotărârilor adoptate de procurorii secției pe marginea plângerilor penale;

f) organizează, coordonează și verifică activitatea privind întocmirea cererilor de chemare în judecată și participarea procurorilor din cadrul procuraturilor teritoriale și specializate la examinarea acțiunilor civile și în procedurile de contencios administrativ;

g) elaborează proiecte de recomandări metodologice și instrucțiuni executorii pentru procurori, pe domeniile de competență;

h) examinează plângerile ce vizează erorile admise în procesele  contravenționale, judiciar-civile și de contencios administrativ, examinate cu participarea procurorilor;

i) organizează examinarea sau examinează plângerile și petițiile depuse împotriva judecătorilor, ce vizează ilegalitățile admise de aceștia în cadrul proceselor judiciare (cu excepția celor penale); 

j) colaborează cu Curtea Supremă de Justiție în vederea unificării practicii judiciare și celei de procuror în cauzele contravenționale, civile și de contencios administrativ;

k) organizează verificarea acțiunilor sau inacțiunilor persoanelor care au cauzat prejudiciul sub aspectul tragerii la răspundere penală și ulterior inițierea acțiunilor de regres, la sesizarea Ministerului Justiției, după repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite, comise de organele de urmărire penală, de procuratură sau de instanțele judecătorești;

l) colaborează cu Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției în vederea formulării observațiilor statului pe marginea cauzelor pendinte la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

m) analizează, sistematizează și diseminează jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, în special în cauzele pronunțate împotriva Republicii Moldova;

n) organizează și realizează măsuri de implementare adecvată a Convenției și de aplicare a standardelor de respectare a drepturilor omului, instituite prin jurisprudența Curții Europene;

o) organizează și realizează la nivel instituțional măsuri care urmează a fi întreprinse, în vederea executării hotărârilor și deciziilor Curții Europene;

p) intervine sau participă în procedurile judiciare naționale, în cazurile prevăzute de lege sau elaborează proiectele actelor de redeschidere/revizuire a acestora;

q) examinează gradul de corespundere a cadrului normativ național Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale prin prisma hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și înaintează propuneri de modificare a legislației;

r) elaborează proiectele actelor de acordare a împuternicirilor de reprezentare (procurilor) a intereselor Procuraturii Generale și ține evidența acestora în Registrul special unic;

s) exercită și alte atribuţii prevăzute de lege şi alte actele normative sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.